Bilişsel Bilimler M.S. (Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

Giriş

Lisansüstü programlarımızın amacı, farklı eğitim geçmişine sahip öğrencilere, Bilişsel Bilimlerin farklı alanlarında bilgi ve araştırma tekniklerini sunmaktır. Öğrenciler, akademisyenlerimizin uzmanlıklarıyla sınırlı olmayan geniş bir yelpazede alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

ODTÜ Enformatik Enstitüsündeki Bilişsel Bilimler Programı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarındaki akademisyenlerin araştırma ve öğretimini bir araya getirmekte; disiplinlerarası bağlantılarını ODTÜ'nün birçok bölümüne olduğu kadar mümkün olduğunca Türkiye'deki ve yurt dışındaki diğer üniversitelere de ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bilişin tüm yönleriyle ilgilenen araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri cezbeden işbirliğine açık bir atmosfer geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilişsel Bilimlerde sunduğumuz eğitim, teori ve metodoloji yönelimlidir. Disiplinlerarasıdır ve çeşitli araştırma faaliyetlerimiz ve laboratuvarlarımızdan anlaşılacağı üzere bir dizi uygulama içerir. ODTÜ'deki Bilişsel Bilimler lisansüstü programlarında dört bilim dalı bulunmaktadır. Bilişsel Psikoloji çalışmaları, hafıza, dikkat, algılama, eylem ve akıl yürütme gibi bilişsel süreçleri  insan davranışı üzerine ampirik araştırma yöntemleriyle ele alır. Dilbilim, insan dilinin doğasını ve dilin zihinsel bir yetenek olarak ortaya çıkışını inceler. Bilgisayar Bilimleri, insanlardaki benzer yetenekleri anlama ve akıllı sistemleri tasarlama amacıyla bilişsel süreçlerin hesaplama modellerini oluşturur. Felsefe, zihin, bilgi, temsil ve dilin esas doğası hakkındaki sorulara yanıt arar. Yakın geçmişte bilişsel sinirbilim araştırmaları bu geleneksel alanları tamamlayıcı hale gelmiştir.

Program Hedefleri

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Master Programı öğrencilere çeşitli disiplinlerden derslere kayıt olmalarına olanak tanıyarak kapsamlı bir disiplinlerarası eğitim olanağı sunmaktadır. Çeşitli uzmanlık alanında sunulan derslerden bazıları şunlardır:

  • Hesaplamalı alan: Zihnin Hesaplamalı Modelleri, Hesaplamalı Dilbilim, Bilişsel Bilim için Yapay Zeka, Nörogörüntüleme, Anatomi, İnsan Beyni Fizyolojisi ve İşlevi
  • Dilbilimsel alan: Teorik Dilbilim, Sözcüksel Anlambilim, Dil ve Biliş, Dil Edinimi, Sözdizimi, Anlambilim ve Hesaplama: Kombinatoryal Kategorik Dilbilgisi
  • Psikoloji alanı: Bilişsel Gelişim, İnsan Belleği, Biliş, Algı ve Eylem, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
  • Felsefe alanı: Bilim Felsefesi Çalışmaları, Anlam ve Mantık, Zihin Felsefesi, Felsefi Mantık, Epistemolojide Konular

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans programı Bilişsel Bilimler alanında disiplinler arası bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerin program için güçlü ve yeterli altyapıya sahip olabilmeleri için Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Felsefe ve Psikoloji  uzmanlık alanlarının her birinden ders almaları gerekmekte. Seminer dersleri, öğrencilere Bilişsel Bilimlerin farklı araştırma alanlarında ve son zamanlarda yapılan araştırmalar hakkında bakış açısı kazandırır. Bilişsel Bilimler Bölümü'ndeki tüm dersler çok yoğun olup, nispeten daha az sayıda öğrenci (ortalama 6-16 öğrenci) ile bireysel merkezli eğitim vermektedir. 

Hangi Program Başvurmalı? Niyet Mektubu Nasıl Hazırlanır

Anabilimdalı, hangi programa başvuracağınıza yardımcı olması için programlar arası geçişi de kapsayan bu kılavuzu hazırladı.

Lütfen dikkatlice okuyun ve niyet mektubunuzu uygun bir şekilde hazırlayın.

Program Yapısı

  • Dersler bilgisayar bilimleri, dilbilim, psikoloji ve felsefe olmak üzere dört ayrı uzmanlık alanına ayrılmaktadır. Her dönem, her uzmanlık alanı için önerilen dersler, ders listesinde ilan edilir.
  • 3 zorunlu ders : COGS501 (3 kredi), COGS502 (3 kredi) ve COGS500 (0 kredi)
  • 4 COGS dersi (her uzmanlık alanından birer tane, her biri 3 kredi) (Eğer bir öğrenci Bilişsel Bilim dalında bir dereceye sahipse, söz konusu kısıt geçerli değildir)
  • 1 seçmeli ders (seçmeli listeden veya COGS listesinden, her biri 3 kredi)
  • 1 seminer dersi (0 kredi)
  • Yüksek Lisans Tezi (0 kredi)

COGS'un alanlara göre ders listesine graduate course list'ten ulaşabilirsiniz .

Başvuru Gereklilikleri

Enformatik Enstitüsü Başvuru Kriterleri

Kariyer Olanakları

Dil teknolojisi, bilgisayarların yenilikçi kullanımı, insan-makine arayüzleri, Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Psikoloji, Felsefe gibi Bilişsel Bilimler veya ilgili disiplinlere ait akademik alanlar

Bağlantılar

Bilişsel Bilimler Konuşmalar Dizisi  yıl boyunca çeşitli üniversitelerden davet edilen konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen seminerler / konuşmalar ile ODTÜ akademisyenleri ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilen seminerlerden oluşmaktadır:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Seminer Dizisi'nin bir parçası olarak, Bilişsel Bilimler fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde ünlü konuşmacıları davet etmekte ve Bilişsel Bilimler ile ilgili alanlarda seminerler düzenlemektedir.

Mevcut öğrenciler için önemli bağlantılar:

Başvuru için İletişim Bilgileri

Hakan Güler | Başvuru Ofisi | Tel: 03122103743 | eposta: mhakang@metu.edu.tr