Bilişsel Bilimler M.S./Ph.D.

Bilişsel bilimler programları hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bilişsel Bilimler Bölümü Web sayfası

Giriş

Lisansüstü programlarımızın amacı, farklı eğitim geçmişlerine sahip öğrencilere, sadece akademisyenlerimizin uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalmayacak şekilde, Bilişsel Bilimlerin geniş bir yelpazeye yayılan araştırma konularına dair kapsamlı bilgi ve teknikleri sunmaktır.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ndeki Bilişsel Bilimler Bölümü, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarından akademisyenlerin araştırma ve öğretim deneyimlerini bir araya getirmektedir. Bölümümüz disiplinlerarası ilişkilerini ODTÜ'nün diğer bölümlerine olabildiğince genişletmeye çalışırken, benzer bağları Türkiye’nin ve dünyanın diğer yerlerindeki üniversitelerle de kurmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hedefimiz bilişin (İng. cognition) tüm yönleriyle ilgilenen araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiren ve iş birliğine önem veren bir araştırma ortamının gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bilişsel Bilimlerde sunduğumuz eğitim, hem kuramsal hem de yöntembilimsel bir yönelime sahiptir. Disiplinlerarasıdır ve çeşitli araştırma faaliyetlerimiz ile laboratuvarlarımızca da temsil edilen bir çok uygulama içerir.

ODTÜ'deki Bilişsel Bilimler lisansüstü programlarında dört uzmanlık dalı bulunmaktadır:

 • Psikoloji dalı algı (İng. perception), dikkat (İng. attention), uslamlama (İng. reasoning) ve karar verme (İng. decision making) gibi bilişsel süreçleri insan davranışı üzerine deneysel araştırma yöntemleriyle ele alır.
 • Dilbilim dalı, insan dilinin doğasını ve dilin zihinsel bir yetenek olarak ortaya çıkışını inceler; ayrıca (işaretlenmiş) derlem araştırmalarıyla nitel çalışmaları destekler.
 • Bilgisayar Bilimleri dalı, insanlardaki benzer yetenekleri kavramak ve akıllı sistemler tasarlamak amacıyla bilişsel süreçlerin berimsel (İng. computational) modellerini oluşturur.
 • Felsefe dalı, zihin, bilgi, gösterim (İng. representation) ve dilin esas doğası hakkındaki sorulara yanıt arar.

Yakın geçmişte bilişsel sinirbilim araştırmaları bu geleneksel alanları tamamlayıcı hale gelmiştir.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde üç program bulunmaktadır: Tezli Yüksek Lisans Programı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı. Programların her biri öğrencilerin farklı uzmanlık alanlarından derslere katılımına imkan veren kapsamlı bir disiplinlerarası eğitim olanağı sunmaktadır.

Başvuru 

Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi için lütfen bölüm web sayfamızı kontrol ediniz.

Program Yapıları

Derslerin tümünü içeren kapsamlı dizine lisansüstü ders listesinden ulaşabilirsiniz. Her dönem açılan dersler ayrıca ilan edilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • 2 COGS Bilimsel Hazırlık Dersi: COGS507(Primer I), COGS508(Primer II)
 • 3 zorunlu ders : COGS501 (3 kredi), COGS502 (3 kredi) ve COGS500 (0 kredi)
 • 4 COGS dersi (her uzmanlık dalından birer tane; her biri 3 kredi)
 • 4 seçmeli ders (seçmeli dersler veya COGS listesinden; her biri 3 kredi)
 • COGS 589 Bitirme Projesi (0 kredi) Ders İzlencesi 

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • 3 zorunlu ders : COGS501 (3 kredi), COGS502 (3 kredi) ve COGS500 (0 kredi)
 • 4 COGS dersi (her uzmanlık dalından birer tane; her biri 3 kredi) (Eğer bir öğrenci herhangi bir Bilişsel Bilim derecesine sahipse, ders seçiminde ilgili uzmanlık dalı şartı aranmaz)
 • 1 seçmeli ders (seçmeli dersler veya COGS listesinden; her biri 3 kredi)
 • 1 seminer dersi (0 kredi)
 • Yüksek Lisans Tezi (0 kredi)

Doktora Programı

 • Adayların nitelikleri ve ihtiyaçlarına göre, adaylardan en çok iki  Bilimsel Hazırlık dersi almaları talep edilebilir: COGS507 Primer I ve/ya COGS508 Primer II.
 • 3 zorunlu ders (Yüksek Lisans programlarından birinde alınmadığı veya muaf tutulmadığı takdirde): COGS501 (3 kredi), COGS502 (3 kredi) ve COGS500 (0 kredi).
 • 1 seminer dersi: COGS690 dersleri ve seminer sunumu (0 kredi)
 • En az 21 kredi seçmeli ders (7 ders x 3 kredi). Öğrenci, aşağıda belirtilen çoklu kısıtlara göre seçmeli ders almalıdır; dağılım şu şekildedir:
  • En az bir ders felsefe dersi olmalıdır.
  • En az dört ders COGS kodlu olmalıdır.
  • Eğer öğrencinin Bilişsel Bilimler alanında kazanılmış bir derecesi yoksa, her uzmanlık alanından birer tane olmak üzere toplam 4 COGS dersi alınmalıdır.
  • En az dört ders lisansüstü ders listesinden seçilmelidir.
  • Bölümün ders listesi dışından en çok iki ders alınabilir (bu dersler herhangi bir ODTÜ bölümünden veya başka bir üniversiteden alınabilir). Bölümün ders listesinde bulunmayan bir derse kayıt olunmadan önce öğrenci danışmanının onayını almalıdır. Danışmanın yazılı onayı olmadan alınan bu türden dersler derece şartları bağlamında değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Doktora Yeterlilik Sınavı: Öğrenciler yazılı ve sözlü doktora yeterlilik sınavlarını geçmelidirler.
 • Doktora tezi (0 kredi)

Mesleki Olanaklar

Dil teknolojileri, bilgisayarların yenilikçi kullanımları, insan-makina arayüzleri, Bilişsel Bilimler veya Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Psikoloji, Felsefe gibi ilgili alanlarda akademik olanaklar.