Bilişsel Bilimler Ph.D. (Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

Giriş

Lisansüstü programlarımızın amacı, farklı eğitim geçmişine sahip öğrencilere, Bilişsel Bilimlerin farklı alanlarında bilgi ve araştırma tekniklerini sunmaktır. Öğrenciler, akademisyenlerimizin uzmanlıklarıyla sınırlı olmayan geniş bir yelpazede alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

ODTÜ Enformatik Enstitüsündeki Bilişsel Bilimler Programı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarındaki akademisyenlerin araştırma ve öğretimini bir araya getirmekte; disiplinlerarası bağlantılarını ODTÜ'nün birçok bölümüne olduğu kadar mümkün olduğunca Türkiye'deki ve yurt dışındaki diğer üniversitelere de ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bilişin tüm yönleriyle ilgilenen araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri cezbeden işbirliğine açık bir atmosfer geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilişsel Bilimlerde sunduğumuz eğitim, teori ve metodoloji yönelimlidir. Disiplinlerarasıdır ve çeşitli araştırma faaliyetlerimiz ve laboratuvarlarımızdan anlaşılacağı üzere bir dizi uygulama içerir. ODTÜ'deki Bilişsel Bilimler lisansüstü programlarında dört bilim dalı bulunmaktadır. Bilişsel Psikoloji çalışmaları, hafıza, dikkat, algılama, eylem ve akıl yürütme gibi bilişsel süreçleri insan davranışı üzerine ampirik araştırma yöntemleriyle ele alır. Dilbilim, insan dilinin doğasını ve dilin zihinsel bir yetenek olarak ortaya çıkışını inceler. Bilgisayar Bilimleri, insanlardaki benzer yetenekleri anlama ve akıllı sistemleri tasarlama amacıyla bilişsel süreçlerin hesaplama modellerini oluşturur. Felsefe, zihin, bilgi, temsil ve dilin esas doğası hakkındaki sorulara yanıt arar. Yakın geçmişte bilişsel sinirbilim araştırmaları bu geleneksel alanları tamamlayıcı hale gelmiştir.

Program Hedefleri

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Doktora Programı öğrencilere çeşitli disiplinlerden derslere kayıt olmalarına olanak tanıyarak kapsamlı bir disiplinlerarası eğitim olanağı sunmaktadır. Çeşitli uzmanlık alanında sunulan derslerden bazıları şunlardır:

 • Hesaplamalı alan: Zihnin Hesaplamalı Modelleri, Hesaplamalı Dilbilim, Bilişsel Bilim için Yapay Zeka, Nörogörüntüleme, Anatomi, İnsan Beyni Fizyolojisi ve İşlevi
 • Dilbilimsel alan: Teorik Dilbilim, Sözcüksel Anlambilim, Dil ve Biliş, Dil Edinimi, Sözdizimi, Anlambilim ve Hesaplama: Kombinatoryal Kategorik Dilbilgisi
 • Psikoloji alanı: Bilişsel Gelişim, İnsan Belleği, Biliş, Algı ve Eylem, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
 • Felsefe alanı: Bilim Felsefesi Çalışmaları, Anlam ve Mantık, Zihin Felsefesi, Felsefi Mantık, Epistemolojide Konular

Program, öğrencilerin ilgi duydukları disiplinlerarası alana karar vermelerini gerektirir. Doktora yeterlilikte başarılı olan adaylar araştırma alanlarına odaklı olarak geçirmekte ve tez çalışmalarını tamamlamaktadır. Doktora programı boyunca öğrenciler araştırma faaliyetlerine katılmaya, ulusal ve uluslararası konferanslarda kağıt ve poster sunmaya, yayın yapmaya ve böylece Bilişsel Bilimlerde üretken ve bağımsız araştırmacılar olmaya teşvik edilmektedir.

Hangi Program Başvurmalı? Niyet Mektubu Nasıl Hazırlanır

Anabilimdalı, hangi programa başvuracağınıza yardımcı olması için programlar arası geçişi de kapsayan bu kılavuzu hazırladı.

Lütfen dikkatlice okuyun ve niyet mektubunuzu uygun bir şekilde hazırlayın.

Program Yapısı

Dersler bilgisayar bilimleri, dilbilim, psikoloji ve felsefe olmak üzere dört ayrı uzmanlık alanına ayrılmaktadır. Her dönem, her uzmanlık alanı için önerilen dersler ders listesinde ilan edilir.

 • Adayların niteliklerine göre en fazla iki adet (COGS507 Primer I and COGS508 Primer II) Bilimsel Hazırlık dersi almalarını talep edebiliriz
 • 3 zorunlu ders (Yüksek lisansta alınmadığı veya muafiyet olmadığı takdirde): COGS501 (3 kredi), COGS502 (3 kredi) ve COGS500 (0 kredi); öğrenci bu dersleri veya bunlara denk dersleri daha önce almadıysa söz konusu dersleri almaları zorunludur. Öğrencilerin önceden denk dersleri aldığı durumda, öğrenciler muaf oldukları dersler yerine başka dersler almaları gerekmemektedir.
 • 1 seminer dersi: COGS690 dersleri ve seminer sunumu (0 kredi)
 • En az 21 kredi seçmeli ders (7 ders x 3 kredi). Öğrenciler, aşağıda belirtilen kısıtlamalara göre seçmeli ders almalıdır:
 • En az bir felsefe dersi alınmalıdır.
 • Alınan derslerden en az dördünün, COGS ders kodu olmalıdır.
 • Bir öğrencinin Bilişsel Bilimler alanında edinilmiş derecesi yoksa, her uzmanlık alanından birer  tane olmak üzere toplam 4 COGS dersi alınmalıdır.
 • Ana ders listesinden en az dört ders seçilmelidir.
 • En fazla iki ders başka bir bölümden alınabilir. (Bu dersler herhangi bir ODTÜ  bölümünden veya başka bir üniversiteden danışmanın onayı ile alınabilir.)

 •  Doktora Yeterlilik Sınavı: Öğrenciler yazılı ve sözlü doktora yeterlilik sınavını geçmelidirler
 • Doktora adayı, ders gereksinimlerini tamamladıktan sonra, kendi (majör ve minör) uzmanlık alanlarıyla ilgili yazılı ve sözlü sınava girer. Doktora adayları, (majör ve minör) uzmanlık alanlarını belirlemeli ve Enformatik Enstitüsü Sekreterini yazılı olarak bilgilendirmelidir. Bu, öğrencinin sınavları alacağı yarıyılın ekleme-bırakma döneminde yapılmalıdır. En son verilen yeterlilik sınavları sekreterden edinilebilir.
 • Doktora yeterlilik sınavı için, her öğrenci aşağıdaki disiplinlerarası uzmanlık alanlarından birini seçmeli ve o alandaki  beş soruyu yanıtlamalıdır:
 • Dilbilim ve Bilgisayar
 • Bilgisayar ve Psikoloji
 • Psikoloji ve Dilbilim
 • Her öğrenci bir felsefe sorusu yanıtlamalıdır.
 • Doktora tezi (kredisiz)

COGS'un alanlara göre ders listesine graduate course list'ten ulaşabilirsiniz

Başvuru Gereklilikleri

Enformatik Enstitüsü Başvuru Kriterleri

Kariyer Olanakları

Dil teknolojisi, bilgisayarların yenilikçi kullanımı, insan-makine arayüzleri, Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Psikoloji, Felsefe gibi Bilişsel Bilimler veya ilgili disiplinlere ait akademik alanlar

Bağlantılar

Bilişsel Bilimler Konuşmalar Dizisi  yıl boyunca çeşitli üniversitelerden davet edilen konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen seminerler / konuşmalar ile ODTÜ akademisyenleri ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilen seminerlerden oluşmaktadır:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Seminer Dizisi'nin bir parçası olarak, Bilişsel Bilimler fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde ünlü konuşmacıları davet etmekte ve Bilişsel Bilimler ile ilgili alanlarda seminerler düzenlemektedir.

Mevcut öğrenciler için önemli bağlantılar:

Başvuru için İletişim Bilgileri

Hakan Güler | Başvuru Ofisi | Tel: 03122103743 | eposta: mhakang@metu.edu.tr