Tez Savunması Hakan Bosnalı

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hakan Bosnalı, "Hata verisi analizi ve değişkenlerin girdi uzayının ayrıklaştırılmasını kullanan bir birleşimsel test verisi üretimi yaklaşımıkonulu tezini, 22 Haziran 2018 tarihinde saat 09:30'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bu araştırma projesi doktora sırasında yürüttüğüm çalışmalardan oluşmaktadır. Bu tezde bir teknoloji kabul motivasyon modeli önerilmektedir. Bu model, teknoloji kabul kuramını, öz belirleme teorisini ve akış teorisini birleştirmektedir. Bu modelin geliştirilme amacı dijital oyunların kabülü ve motivasyonlarıyla ilgili bilgi üretmektir. İlk olarak, hazsal bilişim sistemleri alanındaki en güncel durumu belirlemek adına sistematik literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu tarama, öne çıkan araştırma soruları belirlemiştir ve sonuçlar bu soruların ışığında sunulmuştur. Literatürden yola çıkarak bir model geliştirilmiştir ve bu model sayısal metodlar kullanılarak test edilmiştir. Veri toplanması iki şekilde gerçekleşmiştir: İlk çalışmada, sanal gerçeklik kapsamında kesit şeklinde anket toplanmıştır. Ardından, yaygın oyunlar kapsamında boylamsal günlük çalışması yürütülmüştür. Analizler için yapısal eşitlik modeli ve çok seviyeli regresyon kullanılmıştır. Yani, önerilen model ampirik iki çalışma ile test edilmiştir. Sonuçlar algılanan kolaylığın özerk ve yeterlilik için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, akışa (konsantrasyon ve immersiyon) ek olarak, özerklik ve yeterliliğin algılanan haz ile pozitif ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Algılanan haz ise oyuncuların kullanım niyetini ve davranışlarını belirlemiştir. Bu çalışmalar bilişim sistemleri alanına teorik katkılarının yanı sıra hazsal bilişim sistemleri alanında çalışan pratisyenler ve tasarımcılar için de çıkarımlar içermektedir. Tezde, bu çıkarımlar ve sonuçlar sunulmuştur.