Tıp Bilişimi M.S./Ph.D. (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

AMAÇLAR

Günümüzde dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve bunlara bağlı sağlık taleplerinin artmasıyla sağlık alanında dünya çapında dönüşüm yaşanmaktadır. Tıp bilişimi; kronik hastalıkların denetimi, halkın nitelikli sağlık uzmanlarına erişiminin sağlanması, maliyet ve hataların azaltılması gibi çeşitli alanlarda çözümler sunmaktadır. Programlarımızın amacı genel olarak, yeni sağlık modellerinin ve düşük-maliyetli, yüksek-nitelikli sağlık hizmetine kolay erişim için gereken BIT (Bilişim İletişim Teknolojileri) çözümlerinin sağlanması ile klinisyenlerin kanıt-temelli ve kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarını uygulamalarının desteklenmesi üzerinedir.

Tıp Bilişimi Araştırma Alanları
 • Elektronik Sağlık Kayıtları ve Standartları
 • Tıbbi Görüntüleme ve Tanılama Enstrümentasyonu
 • Karar Destek Sistemleri ve Bilgisayar Destekli Tanılama
 • Sağlık Bilişiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Klinik Bilişim ve Hastane Bilişim Sistemleri
 • Teletıp ve Mobil Uygulamalar
 • Sağlık Bilişimi Eğitimi
 • Hesaplamalı Nörobilim
 • Güvenlik, Etik ve Gizlilik
 • Sağlık Bilişiminde Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

 ODTÜ Sağlık Bilişiminde Devam Eden Araştırmalar
 • Tıp Bilişimi Sözlük Çalışma Grubu
 • ODTÜ Nöro Lab
 • NEURO Bilişsel Nörobilim ve Nörogörüntüleme Labı
 • MedImage Tıbbi Görüntü Analiz Labı
 • Tıbbi Veri Madenciliği ve Modelleme
 • Sağlık Bilişimi ve Klinik Karar Destek Sistemleri

PROGRAM GEREKLİLİKLERİ

Tıp Bilişiminde Yüksek Lisans

Tıp Bilişimi Bölümünün öğrenciler için sunduğu bir yüksek lisans programı mevcuttur. Bu program disiplinler-arası çalışma olanağı sağlamakta ve öğrencilerin aşağıdaki dört uzmanlık alanından birinde uzmanlaşmasını sağlamaktadır. 

 • Sağlık/Hastane Bilgi Sistemleri ve Klinik Bilişim
 • Tıbbi Görüntü/Sinyal Analizi
 • Tıbbi Karar Destek
 • Sinirbilim

Bilimsel Hazırlık Dersleri

 • CENG 230 : C Programming Language
 • BIS 605/STAT 462: Biostatistics

Tıp Bilişiminde Doktora

Tıp Bilişimi Doktora Programı akademisyenler/araştırmacılar yetiştirmeyi ve farklı disiplinlerden araştırmacıları Tıp Bilişimi bünyesinde toplayarak disiplinlerarası bilimsel araştırma yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler uzmanlaşma alanlarından birini seçerek bu uzmanlaşma alanıyla ilgili açılan dersleri tamamlarlar. Programdaki uzmanlaşma alanları şunlardır:

 • Sağlık/Hastane Bilgi Sistemleri ve Klinik Bilişim
 • Tıbbi Görüntü/Sinyal Analizi
 • Tıbbi Karar Destek
 • Sinirbilim
 • Biyoinformatik

Bilimsel Hazırlık Dersleri

 • CENG 230 : C Programlama Dili
 • BIS 605/STAT 462: Biyoistatistik

İlk yılın sonuna kadar, tüm öğrenciler 5 uzmanlık alanından birini seçmeleri gerekmektedir. Mezun olabilmek için öğrencilerin üç ana ders, on seçmeli ders, bir adet kredi dışı seminer dersi ve doktora tezi tamamlamaları gerekmektedir.

Program Dersleri

Ders Kredi
MIN 502 3
MIN 545 3
MIN 528 3
SEÇMELİ 3
SEÇMELİ 3
SEÇMELİ 3
SEÇMELİ 3
SEÇMELİ 3
SEÇMELİ 3
SEÇMELİ 3
MIN 699 (TEZ) 0
MIN 590 (SEMİNER) 0

Tıp Bilişimi Öğretim Üyeleri

 • Doç.Dr. Yeşim Aydin Son (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)
 • Doç.Dr. Tolga Esat Özkurt (Tıp Bilişimi Programı Koordinatörü)
 • Prof.Dr.Ünal Erkan Mumcuoğlu
 • Doktor Öğretim Üyesi Aybar Can Acar
 • Doktor Öğretim Üyesi Burçak Otlu

Dersler

Temel Dersler:

MIN 502 Tıp Bilişimine Giriş
MIN 528  Bilişim Sistemleri için Matematiğin Temelleri
MIN 545 Nesne Yönelimli Programlama ve Veri Yapıları
MIN 599 Yüksek Lisans Tezi (Tezli YL için zorunlu)
MIN 589 Dönem Projesi (Tezsiz YL için zorunlu)
MIN 699  Doktora Tezi

Teknik Seçmeli Dersler

MIN 503 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Kodlama
MIN 505 Nörogörüntüleme: Beyin Anatomisi, Fizyolojisi ve İşlevi
MIN 506 Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İleri Düzey Nörogörüntüleme
MIN 524 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
MIN 530 Tıbbi Görüntü Analizi
MIN 533 Beyin Dinamiği ve Salınımları
MIN 535 Biyolojik Sinyal Analizi
MIN 537 Sinir Ağları ve Biyomedikal Uygulamaları
MIN 701 Sağlık Bilişimi Sistemleri için Ağ Oluşturma ve telesağlık
MIN 702 Tıp Bilişiminde Değerlendirme Yöntemleri
MIN 703 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları
MIN 704 Belirsizlik Durumunda Muhakeme
MIN 710 Tıp Bilişimi İçin Veritabanı Uygulamaları
MIN 711 Tıbbi Görüntü Analizinde İleri Konular
MIN 715 Sağlık Hizmetleri için Gelecek Çalışmaları
MIN 717  Mobil Sağlık
MIN 720  Biyomedikal Uygulamalar için Örüntü Sınıflandırma

Ders Listesi

   https://catalog.metu.edu.tr/program.php?inst_prog=906

Başvuru Gereksinimleri

Enformatik Enstitüsü başvuru gereksinimleri

KARİYER OLANAKLARI

Sağlık ve Tıp Bilişimi çok geniş ve farklı istihdam olanakları sunmaktadır. Kamu ve özel sektör işverenleri ile akademik kurumlar bu programın mezunlarına her an ihtiyaç duymaktadır. Hastanelerin ve sağlık sağlayıcılarının, klinik yöneticilerinin, sağlık sigortalarının, hemşirelik hizmetleri yönetiminin, şehir sağlık bürolarının ve diğer birçok sağlık kuruluşunun yazılım geliştirme / destekleme bilişim teknolojisi şirketleri, Bilgi Teknolojileri yönetimi ve kalite yönetim departmanları bu alanda istihdam sağlayan kurumlardan bazılarıdır. Ayrıca, uluslararası finansal firmalar tarafından desteklenen çeşitli projeler de bu alandaki uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Hükümete bağlı Sosyal Güvenlik kurumları da bu alandaki uzmanların potansiyel işverenleridir.

Bağlantılar

http://hi.metu.edu.tr/


Başvuru için İletişim Bilgileri

Hakan Güler | Başvuru Ofisi | Tel: 03122103743 | eposta: mhakang@metu.edu.tr