Research News

Ph.D. Thesis
Emrah Akkoyun, Abdominal Aort Anevrizmalarında Boylamsal Veri Kullanarak Büyümenin Modellenmesi

Cerrahi planlama ve hasta yönetimi bakımından gelecekte AAA büyüme oranını tahmin edebilir bir araç geliştirmek önemlidir. Bu çalışmada, 25 Kore'li hastaya ait 106 BT görüntüsü geçmişe dönük elde edilmiştir. Görüntülerden elde edilen 21 geometrik hesaplama, bunların büyüme oranları, ikili korelasyonları analiz edilmiş ve yüksek riskli anevrizmalar için büyümenin tahmin edilmesi iyileştirmeye çalışılmıştır. Ayrıca, hastanın karakteristiğine özgü çeşitli geometrik ölçümler kullanılarak geliştirilen tahminleme modeli herhangi bir zaman noktasında güven aralığı sağlayarak tahminleme yeteneğini geliştirmiştir.

Tarih: 02.03.2020 / 12:40 Yer: Konferans Salonu-1

M.S. Thesis
Tuğçe Gölgeli, Oryantiring Sporunda Rota Özelliklerinin Karar Vermeye Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması

Oryantiringde rota seçerken, fiziksel dayanıklılığı, zihinsel süreçlerle ve çevreye uyum sağlama yeteneği ile birleştirmek ve bunları doğru bir şekilde optimize etmek önemlidir. Bu çalışmada, rota seçiminde etkili olan bileşenler araştırılmıştır. Bu amaçla, sporculardan küresel konumlama sistemi içeren saatler (GPS) vasıtasıyla elde edilen veriler nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Daha sonra, en kısa yolları bulmak ve sporcuların davranışlarıylarıyla uyumunu karşılaştırmak için uzamsal verilere dayalı bir model oluşturuldu ve rota seçimi kararlarının belirli bazı bilişsel paradigmalarla ilişkisi sorgulandı.

Tarih: 30.01.2020 / 10:00 Yer: A-108

M.S. Thesis
Ege Erdem, Ses Alanı Dışdeğerlendirmesi ile 3 Boyutlu Algısal Ses Alanı Oluşturma

Algısal ses alanı oluşturma, iki kanallı kaydırma kurallarına dayanan uzamsal bir ses alanı kaydetme ve yeniden üretme yöntemidir. 

Tarih: 08.01.2020 Yer: SPARG LAB. (Modsimmer Binası)

Ph.D. Thesis
Davut Çavdar, Nfc Özellikli Mobil Cihazların Kullanıldığı Relay Saldırılarını Önleyen Bağlama Duyarlı Bir Güvenlik Modelinin Tasarımı

Bu tez çalışmasında, NFC uyumlu mobil cihazların kullanıldığı relay saldırılarını önleyen, rol tabanlı yetki erişim sistemi temeli üzerinde kurgulanmış bağlama duyarlı bir güvenlik modeli önerilmektedir. Bu çalışma kapsamında, muhtemel güvenlik açıkları ve gereksinimler tanımlanmış daha sonra model tasarlanmıştır. Konseptsel tasarımın yanı sıra, modelin üzerinde uygulandığı bütüncül bir test ortamı geliştirilmiştir. Son olarak ise modeli hem teorik olarak hem de pratik olarak doğrulamaktayız.

Tarih: 27.01.2020 / 16:00 Yer: Konferans Salonu-1


M.S. Thesis
Gökçe Abay, Matris Factorizasyonu Yöntemi ile Biyolojik Veri Entegrasyonu ve İlişki Tahmini

Bu çalışmada negatif olmayan matris faktorizasyonu (non-negative matrix factorization – NMF) yöntemi ile büyük çaplı gen/protein verisini birleştirecek bir yaklaşım önerilmektedir. Bu çalışmanın nihai amacı, NMF’i kullanarak bu biyolojik varlıklar arasındaki bilinmeyen ikili ilişkileri tahmin etmektir. Devamında ise, bu varlıkları (proteinler, işlevler ve hastalık girdileri) faktorizasyon işlemiyle üretilmiş az ranklı öznitelik matrislerini kullanarak bilgilendirici ve artıksız niceliksel öznitelik vektörleri olarak sunmaktır. Bu öznitelik matrislerinin gelecekte proteinlerin otomatik anotasyonu veya biyolojik ağ oluşturulması gibi çeşitli veri madenciliği ve makine öğrenmesi uygulamalarında kullanılması hedeflenilmektedir.

Tarih: 30.01.2020 / 15:30 Yer: A-212