Tez Savunması Tuğçe Nur Bozkurt

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tuğçe Nur Bozkurt, "WORD LENGTH AND SUFFIXATION ON EYE MOVEMENT CONTROL IN TURKISH READING" konulu tezini, 07 Eylül 2017 tarihinde saat 16:00'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Okuma araştırmalarındaki bulgular, gözlerin okuma sırasında rastgele hareket etmediğini; bunun yerine okumanın altında yatan bilişsel süreçleri inceleyebilmeyi sağlayan örüntüler izlediklerini ortaya koymaktadır. Yakın zamandaki araştırmalar, okumadaki leksik etkilerin başlıca ölçütü olarak bir kelime üzerindeki ilk sabitlemeyi sunmaktadır. Kelime üzerindeki sonraki sabitlemelerin genellikle ilk sabitlemeden farklı rollere sahip oldukları varsayılmaktadır. Bu çalışmada, soneklemenin rolü göz önünde bulundurularak, ilk sabitleme ile sonraki sabitlemeler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Okuyucuların sabitleme stratejileri, göz hareketleri örüntülerini etkileyen faktörler kontrol edilerek iki deneyde incelenmiştir. Sonuçlar, bireysel sabitlemelerin analizi yoluyla kısa ve sık kullanılan sözcükler için sözcüksel işlemedeki biçimbilimsel etkileri ortaya koymaktadır.