Doğan Doğanay : Denetçilerinin Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Tekniklerinin Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Araştırma

Yüksek Lisans Adayı: Doğan Doğanay

EABD: Bilişim Sistemleri

Tarih:  06.09.2019 11:00

Yer: B-116

Özet: Bilgi Teknolojilerinin hem özel hem de kamu kuruluşlarında kullanımının artması, denetim faaliyetlerini denetim organları için daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu aşamada, Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (BDDAT) denetçilere görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için birçok avantaj sağlamakta ve BDDAT kullanımının arttırılması denetçiler ve kuruluşlar için önemli bir rol oynamaktadır. BDDAT kullanımını artırmak için, hangi faktörlerin kabul kararını önemli ölçüde etkilediğini bilmek çok önemlidir. Bu bağlamda, bu tez çalışmasının amacı denetçilerin BDDAT kabulünü etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla, bu çalışma Türk denetçilerin BDDAT kullanımını etkileyen değişkenleri ampirik olarak incelemektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada bir BDDAT benimseme modeli oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında öncelikle BDDAT kabulüne ilişkin çalışmalar 2000'den Şubat 2019'un sonuna kadar gözden geçirilmiştir. Bu derleme, sahadaki geçmiş araştırmalar hakkında bilgi vermektedir. Literatür taramasının sonunda, BDDAT kabulünü etkileyen en önemli faktörler belirlenmiştir. Ardından, literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında ilgili hipotezlerle birlikte bir teknoloji kabul modeli önerilmiştir. Hipotezleri test etmek için nicel bir yöntem (anket) izlenmiştir. Anket ile Türkiye'den denetçilerden bilgi toplanmıştır. Model, Kısmi En Küçük Kareler ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM-PLS)  kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar elde edildikten sonra faktörler arası ilişkiler de modele eklenmiştir. En sonunda nihai model geliştirilmiş ve denetçilerin BDDAT benimsemesini etkileyen en önemli faktörler ortaya çıkarılmıştır.