Tez Savunması Erdem Can Irmak

Modelleme ve Simülasyon EABD Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Erdem Can Irmak"3D INDIRECT SHAPE ANALYSIS BASED ON HAND-OBJECT INTERACTIONkonulu tezini, 13 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bu tezde, elle nesne etkileşimine dayalı, üç boyutlu şekilleri anlamlı biçimde elde eden yeni bir dolaylı 3B şekil analizi yöntemi sunulmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde, insan eli bilgileri Leap Motion cihazı ile işlenmekte ve sanal ortama aktarılmaktadır. Yöntemin bu adımında, elin pozisyonu ve rotasyonu, parmak eklemlerinin açısı kullanılır. Ayrıca, bu yöntemde etkileşim noktası adı verilen yeni bir özellik türü uygulanmaktadır. Bu etkileşim noktaları, el modelinde konumlandırılır ve elin 3B şekle değip değmediğini belirler. İkinci bölümde, bu el özelliklerinin Destekçi Vektör Makinesine uygulanması ile her 3B şekil analiz edilir. Elde edilen veriler, Destekçi Vektör Makinesi sonuçlarının 3B şekillerin analizi için kullanılabileceğini kanıtlamaktadır. Ayrıca, yöntemin sonuçlarını karşılaştırmak için Data Gloves cihazı kullanılarak başka bir etkileşim tabanlı analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu iki yöntem, 3B şekillerin analizi için hangi özelliklerin önemli olduğunu göstermektedir. Bu tezin 3B sekil analizine katkısı üç şekilde olmaktadır: i) Pürüzlü ya da eksik objeler analiz edilebilir ii) Analiz şeklin hizalanmasından etkilenmez iii) Metodun performansı poligon sayısından bağımsızdır.