Tez Savunması Mehmet Erdem Örs

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Erdem Örs, "MOBİL ÖDEME TEKNOLOJİSİNİN KABULÜ: LİTERATÜR TARAMASI VE MODEL ÖNERİSİ" konulu tezini, 05 Mayıs 2018 tarihinde saat 15:00'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bu tez çalışması, mobil ödeme sistemlerinin kabulünü ayrıntılı biçimde inceleyerek, bir teknoloji kabul modeli geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma iki ana kısımdan oluşmaktadır. Tez çalışmasının ilk kısmında, mobil ödeme sistemlerinin kabulü detaylı olarak incelenmiştir. İkinci kısımda, bir teknoloji kabul modeli, literatür taramasının sonuçları kullanılarak geliştirilmiştir. İlgili literatür 2005 yılından 2018 yılının Mart ayı sonuna kadar taranmıştır. Literatür taraması ile çalışmaların yeri, örneklem büyüklüğü, teorik dayanakları, araştırma yöntemleri, istatistiksel analizleri, model elementleri ve model ilişkileri hakkındaki bilgiler sağlanmıştır. Literatür taramasının sonucunda, 11 faktör elde edilmiştir. Çıkarılan faktörler, uzman grup tarafından incelenerek onaylanmıştır. Daha sonrasında, literatür taramasının sonuçlarına dayanarak bir teknoloji kabul modeli önerilmiştir. Modelde yer alan hipotezleri test etmek için, bir anket oluşturulmuştur. Anket ile 378 katılımcıdan bilgi toplanmıştır, ancak 302 katılımcıdan toplanan veri çalışma kapsamında kullanılmıştır. Model, “Kısmi en küçük kareler – Yapısal Denklem Modeli” (PLS-SEM) yöntemi ile test edilmiştir. Sonuçlar elde edildikten sonra, faktörler arası ilişkiler literatürden alınarak modele eklenmiştir. Sonuç olarak, modelin son hali oluşturulmuştur. Sonuçlar anket katılımcıları ile yapılan görüşmeler ile desteklenerek raporlanmıştır. Çalışmanın bulguları mobil ödeme sistemlerin kabulünün en çok kullanışlılık ve uyumluluk faktörlerinden etkilendiğini göstermektedir.