Tez Savunması Özgen Demirkaplan

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özgen Demirkaplan"EFFECTS OF VOICE FAMILIARITY ON AUDITORY DISTANCE PERCEPTIONkonulu tezini, 20 Haziran 2017 tarihinde saat 14:00'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : İnsanın işitsel duyu sistemi, ses kaynaklarını işitmeyi sağlamakla beraber, bu ses kaynakları aracılığıyla bize gerekli yer-yön algılarını da kazandırmaktadır, bu sayede uzamsal içeriklerin doğrulamasını yapılabilmektedir. Sesin yönüne bağlı olarak tayin edilen yer algısı hakkında fazlasıyla bilgi sahibiyken, sesin uzaklık algısına bağlı işitsel ve bilişsel ipuçları üzerine daha az bilgi sahibiyiz. Bu bilişsel ipuçlarından biri ses kaynağına olan aşinalık veya bilinirliktir: İnsanlar tanıdıkları ses ipuçları yardımıyla ses uzaklığı tayin etmede daha kesin ve doğru yargılarda bulunabilirler. Başka bir deyişle, bu ses aşinalığının seviyesi uzaklık algısının doğruluğunu değiştirir. Ayrıca, ses aşinalığı keskin hatlarla tanımlanmış bir bilişsel özellik değildir. Bir ses kaynağının bilinirliğini değerlendirmek için kullanılabilecek öznel veya nesnel herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır. Bu durum işitsel aşinalığın uzaklık algısına olan etkileri üzerinde gerçeğe yakın sonuçlar veren çalışmaları imkansız kılmıştır. Uzaklık algısını bu yönüyle değerlendirmek adına bu araştırma; 1) İşitsel Aşinalık için iyi kurulmuş deneysel örneklemler kullanılarak bir nesnel ölçüt geliştirmeyi, ve 2) bu geliştirilmiş ölçütü kullanarak işitsel aşinalığın uzaklık algısına olan etkilerini araştırmayı hedeflemektedir. Bu araştırma; ses kaynağının uzaklığını tayin etmede insan sesinin bilinen, günlük iletişime geçilen, birine ait olması veya olmaması uzaklık algısının doğruluğunu ne ölçüde etkiler sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır.