Tez Savunması Uğur Acar

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Uğur Acar, "COGNITIVE ASPECTS OF BRAIN-COMPUTER COMMUNICATION: AN IMPLEMENTATION AND EXTENSION OF THE P300 SPELLER PARADIGMkonulu tezini, 

15 Mart 2018 tarihinde saat 09:00'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA) cihazları genellikle Elektroensefalografi(EEG) temelli beyin sinyalleri toplama teknikleri kullanmaktadır. Bu cihazları kullanarak araştırmacılar P300 olay bazlı potansiyellerinden yararlanarak beyin dalgaları ile ilgili deneyler ve BBA uygulamaları geliştirebilmektedirler. Çalışmada kullanılan model içerisinde üç farklı tip uyaran bulunmaktadır. Bu uyaran tipleri alfabenin harflerinden, temel ihtiyaçlar için sembollerden, ya da cümle oluşturmak için kelimelerden oluşmaktadır. Bu sayede kelime ve harf uyaranlarını kullanarak özne, yüklem ve nesneden oluşan cümleler kurulabilir. Teknik olarak, sunulan model öğrenme ve test olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenme safhasında kullanıcı alternatif uyaranlar arasından herhangi bir uyarana odaklanır ve sistem P300 uyaran bazlı elektrik potansiyelini algılayarak kullanıcının hangi uyarana odaklandığını tespit eder. Öğrenme safhası herbir kullanıcının sinirsel örüntülerinin anlaşılması için kullanılır. Bu sayede sistem kullanıcı bazlı öğrenme modelleri oluşturur. Öğrenme safhası bittikten sonra, kullanıcı sistemi iletişim amaçlı kullanabilir. Test safhalarında ise, kullanıcı iki farklı görevi yerini getirir. İlk görev, kelimeler, ikonlar veya harfleri kullanarak daha önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmesidir. İstenilen ile seçilen uyaranın farklı olması durumunda tutarsızlıktan dolayı N400 potansiyelinin oluşması beklenmektedir. N400 potansiyeli de istatiksel olarak analiz edilir. İkinci olarak, birşey içmeyi istemek, hissiyatını belirtmek gibi kullanıcılara aksiyon içeren görevler verilmektedir. Bu durumda kullanıcılar aksiyonları gerçekleştirirken üç farklı setten herhangi birini seçmede özgür bırakılır. Etkili bir iletişim için bu set seçimlerinin altında yatan bilişsel stratejiler analiz edilecektir. Özetle, önerilen tez beyin bilgisayar arayüz aletleri kullanılarak gerçekleştirilen beyin bilgisayar iletişiminin teknik ve bilişsel yönlerini biraraya getirmeyi hedefler.