Tez Savunması Vatan Emen

Modelleme ve Simülasyon EABD Çoklu Ortam Bilişmi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Vatan Emen"DESIGNING ARTIFICIAL REVERBERATORS FOR SIMULATING COUPLED ROOM ACOUSTICS IN GAMESkonulu tezini, 21 Ağustos 2017 tarihinde saat 11:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Yapay akustik, 3B oyunlar ve simülasyonların başlıca bileşenlerinden biridir. Bu tür uygulamalarla kullanılmak üzere birçok değişik oda akustiği simülatörü bulunmaktadır. Bu simülatörler genelde yüksek hesaplama maliyetlerine sahip oldukları için gerçek zamanlı ve etkileşimli uygulamalar için çok uygun değillerdir. Bunların yerine kullanılan, yapay yankışımcılar, oda akustiğini yüksek kesinlikle modelleyemeseler de algısal olarak daha tutarlı sonuçlar sağlamaktadır. Saçılımlı Gecikme Ağları (SGA) oda akustiğini de modelleyebilen yeni bir yapay yankışımcı türüdür. SGA modelleri basit oda şekilleri için kullanılabilirse de, oyunlarda karşımıza çıkan bağlantılı mekanlara (örn: oyun haritalarındaki labirentler) uygulanmış değildir. Bu tez çalışmasında Birleştirme Düğümü (BD) yaklaşımıyla ilk defa SGA türü yapay yankışımcıların bağlantılı mekanlarda uygulamaları üzerine çalışılacaktır.BD odalar arasındaki bağlantının, ses üzerindeki etkilerinin tek bir noktaya indirgenmiş hali olarak düşünülebilir.