Emrah Akkoyun, Abdominal Aort Anevrizmalarında Boylamsal Veri Kullanarak Büyümenin Modellenmesi

Doktora Adayı: Emrah Akkoyun
EABD: Tıp Bilişimi
Tarih: 02.03.2020 / 12:40
Yer: Konferans Salonu-1

Özet: Abdominal Aort Anevrizması (AAA), aort damarının genişlemesi olarak tanımlanır. Herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığında, nihayetinde %80'den fazla bir oranda ölümle sonuçlanan AAA yırtılması gözlemlenir. Bu nedenle yırtılmadan önce anevrizmanın tamiri hayatidir. Müdahale kararı, anevrizmanın maksimum çapına veya yıllık büyüme oranlarına bakılarak verilir. Buna rağmen, anevrizmaların %10 ile %24'ünde belirlenen maksimum sınır değerlerinin altında yırtılma olmaktadır. Hemodinamik ve aortun geometrik özelliklerinden hastanın demografik bilgisine kadar pek çok karmaşık etkileşim, anevrizmanın büyümesini etkilemektedir. Bunun yanında, eğer hasta popülasyona ait ortak büyüme modelini takip ederse, bir sonraki anevrizma çapı tahmin edilebilir. Ancak, yüksek yırtılma riskine sahip hızlı büyüyen AAA'lar gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmada, 25 Kore'li AAA hastasından geriye dönük 106 CT görüntüsü alınmıştır. Temel eğrinin faydası ve bu eğrilerin farklı geometrik özelliklerle tahmin edebilme yeteneğini sorgulandı. Bu parametreler arasından küresel çap ile oluşturulan temel eğri, 0.42 mm hata payı ile tüm görüntülerin %95'ini doğru tahmin ederek en iyi performansı sergilemiştir. Ayrıca,  iki aşamalı Bayesian kalibrasyonu kullanılmış ve anevrizma büyüme modeli her bir hastanın karakteristiğine uygun oluşturulmuştur. Anevrizmaların %86'sı geliştirilmiş tahminleme modeli ile tahmin edilmiştir. Böylece, cerrahi planlama ve hastaların yönetimi için klinik olarak yararlı bir araç sunmak amacıyla, herhangi bir zaman noktasında güven aralığı verilerek ölçümün tahmin edilmesi yapılabilmiştir. Son olarak, anevrizmanın 3 boyutlu modelinin oluşturulması ve gerçekçi akış parametre ve profilleri seçilerek hemodinamik simülasyonlarının yapılması, çeşitli açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak tüm aşamalar gösterilmiştir.